تماس با ما

بسیار خرسند خواهیم شد که سوال یا نظرات شما را بشنویم.(از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است‌‌‌ پیغام آشنا نفس روح پرور است)

شماره تماس

+61

نشانی

St Michael & St Luke Anglican Church,

1472 Heatherton Rd,

Dandenong VIC 3175

ایمیل

info@emmanueliranianchurch.org.au