نوجوانان

FUN

Reading Bible

Self Control

MADE WITH LOVE AND CARE

"Youth Group"

  برنامه های نوجوانان توسط برادر اندرو همزمان با سرویس اصلی کلیسا روزهای شنبه اجرا میشود.

زمان: شنبه 4:00 – 6:00

همچنین

هر دو هفته در میان

شنبه ها: 2:00 – 3:30 بعدازظهر